โรงพยาบาลนครปฐม
ดาวน์โหลด

หมวดหมู่
งบทดลองธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 ดาวน์โหลด

ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด

ข้าวสวย ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

FM-ADM-PFR-001 หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ดาวน์โหลด