ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034254150-4 ต่อ 1101


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 186 คน
เมื่อวาน 203 คน
เดือนนี้ 3,451 คน
ปีนี้ 32,794 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


» วิสัยทัศน์
◉ วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำของโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ
 
◉ ค่านิยม (values)
สร้างสรรค์คุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข  
 
◉ พันธกิจ (Mission) 
          1. ให้บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิทุติยภูมิ และ ตติยภูมิอย่างมีมาตรฐาน
          2. พัฒนาศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
          3. จัดการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 
◉ ยุทธศาสตร์ (strategy)
     
1. พัฒนาคุณภาพการบริการและการรักษาที่ได้มาตรฐาน
 
2. พัฒนาการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแบบองค์รมที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 
3. พัฒนาความสามารถของโรงพยาบาลเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 
5. พัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมด้านวิชาการและนวัตกรรมระดับประเทศ
 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธภาพ    
 
◉ เป้าประสงค์ (Goals)
 
1. ประชาชนได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 
2. ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดำเนินงานสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
 
3. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
 
4. ผลการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 
5. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและมีความสุขในการทำงาน
 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
 
◉ เข็มมุ่ง (Hoshin) 
  1. 1. ความปลอดภัยของผู้ป่วยตาม Patient Safety Goals
  2. 2. การบริการด่านหน้า
 
จากยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งดังกล่าวสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินการของ รพ.ตามกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้บริการดังนี้
ผู้รับบริการ ชุมชน บุคลากร
1.พัฒนาบริการด่านหน้า 1.พัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ 1.ความสุขเจ้าหน้าที่ สวัสดิการความพึงพอใจ
2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเครือข่าย 2.สร้างชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนดูแลตนเองได้ ในโรคเรื้อรัง เช่น DM, HT, CA, ผู้สูงอายุ, อนามัยแม่และเด็ก, การฟื้นฟูสภาพ, ทันตกรรม, การดูแลผป.เอดส์
2.พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้องค์กรแพทย์ พยาบาล  บุคลากร
R to R 30 เรื่อง
สนับสนุน ประกวดผลงานวิชาการ CQI
3.การพัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ป่วย 3.เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 3.อาชีวอนามัยในชุมชน และสถานประกอบการ
4.การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ PCT 4.ตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่บุคลากร 4.การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
5.นวตกรรมสนับสนุนการดูแล ผป.   5.ความปลอดภัยในการทำงาน HWP
6.Humanized Health care
การดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย,จิตอาสา
การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
  6.IC
-ป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคมหรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง
- การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ
- การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
7.RM 9 program    
8.Environment Safety    
9.IC
-Hand Hygiene
-การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่อุปกรณ์
- การป้องกันเชื้อดื้อยา
   โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553