» แผนที่โรงพยาบาลโทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553