วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำของโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ

ค่านิยม (values)

สร้างสรรค์คุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

พันธกิจ
(Mission)

 • ให้บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิทุติยภูมิ และ ตติยภูมิอย่างมีมาตรฐาน
 • พัฒนาศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
 • จัดการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์
(strategy)

 • ให้บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิทุติยภูมิ และ ตติยภูมิอย่างมีมาตรฐาน
 • พัฒนาศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
 • จัดการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

เป้าประสงค์
(Goals)

 • ประชาชนได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 • ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดำเนินงานสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
 • เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
 • ผลการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 • บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและมีความสุขในการทำงาน
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ

เข็มมุ่ง
(Hoshin)

 • ความปลอดภัยของผู้ป่วยตาม Patient Safety Goals
 • การบริการด่านหน้า
จากยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งดังกล่าวสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินการของ รพ. ตามกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้บริการดังนี้
ผู้รับบริการ
พัฒนาบริการด่านหน้า
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเครือข่าย
การพัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ป่วย
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ PCT
นวตกรรมสนับสนุนการดูแล ผป.
HUMANIZED HEALTH CARE การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, จิตอาสาการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
RM 9 PROGRAM
ENVIRONMENT SAFETY
IC
- HAND HYGIENE
- การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่อุปกรณ์
- การป้องกันเชื้อดื้อยา
ชุมชน
พัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนดูแลตนเองได้ในโรคเรื้อรัง เช่น DM, HT, CA ผู้สูงอายุ, อนามัยแม่และเด็ก, การฟื้นฟูสภาพ, ทันตกรรม, การดูแลผู้ป่วย เอดส์
เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
ตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่บุคลากร
บุคลากร
ความสุขเจ้าหน้าที่ สวัสดิการความพึงพอใจ
พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้องค์กร แพทย์ พยาบาล บุคลากร R TO R 30 เรื่อง สนับสนุน ประกวดผลงานวิชาการ CQI
อาชีวอนามัยในชุมชน และสถานประกอบการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ความปลอดภัยในการทำงาน HWP
IC
- ป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคมหรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง
- การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ
- การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ