วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์การแพทย์ชั้นนำของอาเซียน

ค่านิยม (values)

              Skill                   บุคลากรมีความรู้

Leadership       ผู้นำเด่น

                    Safety              มุ่งเน้นความปลอดภัย

        Spiritual          ใช้จิตวิญญาณ

      Team                ทำงานเป็นทีม

พันธกิจ 
(Mission)

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2.พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา
3.จัดการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
4.บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
(strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรและ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ การเงิน การคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิตอล

เป้าประสงค์
(Goals)

  • ประชาชนได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  • ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดำเนินงานสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
  • เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง
  • ผลการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
  • บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและมีความสุขในการทำงาน
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ

เข็มมุ่ง
(Hoshin)

     รพ.จตุรทิศ...ก้าวสู่ Smart Hospital

จากยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งดังกล่าวสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินการของ รพ. ตามกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้บริการดังนี้
ผู้รับบริการ
พัฒนาบริการด่านหน้า
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเครือข่าย
การพัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ป่วย
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ PCT
นวตกรรมสนับสนุนการดูแล ผป.
HUMANIZED HEALTH CARE การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, จิตอาสาการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
RM 9 PROGRAM
ENVIRONMENT SAFETY
IC
- HAND HYGIENE
- การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่อุปกรณ์
- การป้องกันเชื้อดื้อยา
ชุมชน
พัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนดูแลตนเองได้ในโรคเรื้อรัง เช่น DM, HT, CA ผู้สูงอายุ, อนามัยแม่และเด็ก, การฟื้นฟูสภาพ, ทันตกรรม, การดูแลผู้ป่วย เอดส์
เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
ตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่บุคลากร
บุคลากร
ความสุขเจ้าหน้าที่ สวัสดิการความพึงพอใจ
พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้องค์กร แพทย์ พยาบาล บุคลากร R TO R 30 เรื่อง สนับสนุน ประกวดผลงานวิชาการ CQI
อาชีวอนามัยในชุมชน และสถานประกอบการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ความปลอดภัยในการทำงาน HWP
IC
- ป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคมหรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง
- การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ
- การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ