งานวิจัยและงานวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม

งานวิจัย / วิชาการ

QRcode loadแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ
งานวิจัย / วิชาการ อื่นๆ
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต ต่อพฤติกรรมการควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือด และผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : นพรัตน์ ศรีสุวิภา และจิรนุช งามยิ่งยศ : อายุรกรรมหญิง 2
อ่านต่อ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร : บังอร ชูชะเอม : Stroke unit
อ่านต่อ
การพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคต้อกระจก และบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืนครบวงจร : กชพรรณ อัญฤาชัย, จุฑาทิพย์ เทิพสุวรรณ และภาศินี สุขสุถาพรเลิศ
อ่านต่อ
ผลของโปรแกรมการจััดการความรู้้ต่่อพฤติิกรรมการให้้คำปรึึกษาเรื่่อง การเลี้้ยงทารกด้้วยนมมารดาของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำหมู่่บ้ ้ าน ช่่วงหลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้อไวรััสโคโรนา 2019 ในจัังหวััดนครปฐม
อ่านต่อ
การเตรียมผลงานวิชาการสำหรับการประเมิน
อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept