โรงพยาบาลนครปฐม
ITA กระทรวง
ITA โรงพยาบาลนครปฐม ปี2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
  • ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
  • ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน
  • ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
  • ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  • ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  • ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร