กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.ภูมินทร์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: พยาธิวิทยากายวิภาค

นพ.จิตชัย  ขยันการนาวี
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: พยาธิวิทยากายวิภาค

พญ.อรวรรณ  คงตระกูลมั่นคง (หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: นิติเวชศาสตร์

นพ.ดำรัส ลิ่มทองนพคุณ (หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวช)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.อัญชลี วงษ์พานิช (หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

นพ.นิติ แตงตาด
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: นิติเวชศาสตร์

นพ.ณัฐวุฒิ ชอุ่มกฤษ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: นิติเวชศาสตร์

นพ.วสุ เตชะไพฑูรย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.พจมาลย์ เฉลิมพลประภา
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.สุริยัน มหามงคล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์