กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
พญ.กานต์ปณิธ รัตนพงศ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ว.41711

สถาบันที่จบ: วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นพ.กิตติคุณ หนูบ้านเกาะ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา

ว.40475

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.ครองศิริ รุจิราวงศ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

ว.25658

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พญ.ชวัญญา ระบิลทศพร
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ว.32908

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.นวรัตน์ จันทร์ตระกูล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

ว.20763

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ประภัสสินี สันติปราน์รนต์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

ว.20763

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.มณีรัตน์ คีรีวิเชียร
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ว.34004

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พญ.สุภา หมดทุกข์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ว.34596

สถาบันที่จบ: กรุงเทพธนบุรี

นพ.อริยะ ทวีรุจจนะ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา วิทยา

ว.39434

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ชนม์วรัตถ์ ภัทรพงศ์ดิลก
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา, ต้อหิน

ว.48410

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์