กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
ทพญ.เพียงดาว ศรีวชิรวัฒน์
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: ทันตแพทย์

ทพ.ภาณุ กลับอำไพ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

เชี่ยวชาญ: วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเซียล

ทพญ.วรประภา มโนมัยวงศ์
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: ทันตแพทย์ ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.สุขุมาลย์ บุญเรืองศักดิ์
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: ทันตแพทย์

ทพ.สิปปกร มลิทอง
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเซียล

พญ.จุฑาภรณ์ สามสีทอง
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.สุริยัน มหามงคล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

พญ.พจมาลย์ เฉลิมพลประภา
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.วสุ เตชะไพฑูรย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ณัฐวุฒิ ชอุ่มกฤษ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: นิติเวชศาสตร์