กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ว.50667

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.อลิสรา เตชะไพฑูรย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ว.19027

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พญ.นันทิยา แพทยานันท์ 
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา, เวชบำบัดวิกฤต

ว.30892

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.พัชรพล พงษ์ภักดี
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา

ว.7398

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.จิตชัย  ขยันการนาวี
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

เชี่ยวชาญ: พยาธิวิทยากายวิภาค

ว.41529

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ภูมินทร์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

เชี่ยวชาญ: พยาธิวิทยากายวิภาค

ว.50043

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.บุณฑริกา จุนถาวร
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: พยาธิวิทยากายวิภาค

ว.35673

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเซียล

ว.ท.2840

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.เพียงดาว ศรีวชิรวัฒน์
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: ทันตแพทย์

ว.ท.2857

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ศิริพร ศรีบัวทอง
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: ทันตแพทย์

ว.ท.2734

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.