กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
ทพ.ธารวิทย์ สุขเจริญ (หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม)
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: ปริญญาโทสาขาทันตกรรมทั่วไป

พญ.กานต์ปณิธ รัตนพงศ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

นพ.กิตติคุณ หนูบ้านเกาะ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา

พญ.ครองศิริ รุจิราวงศ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

พญ.ชวัญญา ระบิลทศพร
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.อัญชลี วงษ์พานิช (หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

นพ.ดำรัส ลิ่มทองนพคุณ (หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวช)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.อรวรรณ  คงตระกูลมั่นคง (หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: นิติเวชศาสตร์

นพ.จิตชัย  ขยันการนาวี
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: พยาธิวิทยากายวิภาค

นพ.ภูมินทร์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: พยาธิวิทยากายวิภาค