กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.กีรติ ถนอมกิตติ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์

ว.47816

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์บรมราชนก มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ประภัสสร ผลพรไพบูลย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ว.38157

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์บรมราชนก มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.พชรมณฑ์ ลำเลียงพล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์

ว.31290

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.วรงค์พร เจียรวัฒนาวิทย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์

ว.41205

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.สรวิศ พงษ์วัฒนาสุข
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์

ว.30197

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ปุณยวีร์ บัวหุ่ง
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว แขนงระบาดวิทยา

ว.42904

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.บุษยมาส บุศยารัศมี
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว

ว.28792

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยรังสิต

พญ.ชโลธร ชาวบ้านกร่าง
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว

ว.43630

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ณัฐวรรณ พิพิธเวช
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ว.37885

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ภัสรี พัฒนสุวรรณา
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ว.39358

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล