กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.พัชรพล พงษ์ภักดี
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา

พญ.นิศารัตน์ เจริญกุล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.ปาณิสรา สัตยกาญจนา
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

นพ.พรเทพ อื้อนุเคราะห์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.พิมพิกา ศรีวรขันธ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.มนัสวี โกวิททวีเกียรติ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.ลลิดา บุษยาภิวัฒน์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.ศุภกัญญา วิรัตนภานุ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.อาทิตยา นามาบ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.บุณฑริกา จุนถาวร (หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: พยาธิวิทยากายวิภาค