กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
พญ.วรารัตน์ พุทธไพบูลย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ว.48246

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.วิภัทรา ไชยวิโน 
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก

ว.41215

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.วิชุดา ธรรมประเสริฐ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด

ว.34595

สถาบันที่จบ: สถาบันพระบรมราชนก

พญ.ศรุตา ฟักนวม
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด

ว.35552

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ศศิพิมพ์ จิระศิริรักษ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ว.41224

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.สุรชัย ชาวหนองหิน
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ว.41978

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พญ.อุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

ว.21699

สถาบันที่จบ:

พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

ว.17143

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.กฤต ตั้งไพบูลย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

ว.28031

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.กิตติยา มหามงคล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

ว.15388

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย