กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
พญ.มนัสวี โกวิททวีเกียรติ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.พิมพิกา ศรีวรขันธ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

นพ.พรเทพ อื้อนุเคราะห์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.ปาณิสรา สัตยกาญจนา
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ.นิศารัตน์ เจริญกุล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

นพ.พัชรพล พงษ์ภักดี
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา

พญ.นันทิยา แพทยานันท์ 
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา, เวชบำบัดวิกฤต

นพ.วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ภัสรี พัฒนสุวรรณา
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ณัฐวรรณ พิพิธเวช
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู