กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.อริยะ ทวีรุจจนะ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา วิทยา

พญ.ชนม์วรัตถ์ ภัทรพงศ์ดิลก
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา, ต้อหิน

พญ.มินตรา ปลื้มจิตรชม
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.ดวงกมล ตั้งไพบูลย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์ 
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

นพ.กฤต ตั้งไพบูลย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

พญ.ณัฐวรรณ พิพิธเวช
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ภัสรี พัฒนสุวรรณา
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.นันทิยา แพทยานันท์ 
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา, เวชบำบัดวิกฤต