กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.อัครวินท์ ศิริมงคล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ 

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

พญ.วรัชญา นิ่มนวน
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.นนทกรณ์ พรไพศาลสกุล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.โสมพรรณ เรือนทิพย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.สาริศ ตั้งจิตวัฒนาการ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์