กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
พญ.ธนพร อิ่มใจ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

ว.18358

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาคาร

พญ.ธนวรรณ วุฒาพาณิชย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

ว.49993

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ธวัชสภณ ธรรมบำรุง
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ว.45961

สถาบันที่จบ: วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พญ.ธันยพร ชื่นจิตกุลถาวร
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ว.39302

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.นุชนารถ โตเหมือน
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ว.27575

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.บุญเลิศ ดวงนภาสถิต
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ว.38630

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.ประยงค์ เจตน์มงคลรัตน์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

ว.19705

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.พรรณรัตน์ สายสิริเวชกุล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ว.43887

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พญ.ระวิวรรณ ทองส่องแสง
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขาภาพวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ว.36530

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.วรวุฒิ เจียรจรูญวงศ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ว.24027

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย