กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.สรวิศ พงษ์วัฒนาสุข (หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์

พญ.บุษยมาส บุศยารัศมี (หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.อลิสรา เตชะไพฑูรย์ (หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ปัทมา ตันติเกตุ (หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: รังสีวิทยา, อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

พญ.นาตยา พละพลีวัลย์ (หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา

พญ.นุชนารถ โตเหมือน
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

พญ.วิชุดา ธรรมประเสริฐ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด

พญ.ศรุตา ฟักนวม
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด

พญ.ศศิพิมพ์ จิระศิริรักษ์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

นพ.สุรชัย ชาวหนองหิน
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ