กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.สมศักดิ์ เลียวสุธามาศ

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย

เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุธัญญา บรรจงภาค
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

นพ.สุนทร จันโจมศึก

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

พญ.อัมพร หิรัญโชติ

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

นพ.ปฐม วงษ์อุบล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.สมชัย ตั้งบำเพ็ญสุนทร
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.สุนัย จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.อารีย์ ก้องพานิชกุล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว