กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.พินิจ หิรัญโชติ

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ว.6210

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.จินดา แอกทอง

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ว.6210

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.เลขา ด่านวิริยะกุล

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

ว.10056

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยมหิดล