กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เชี่ยวชาญ 
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
สาขา อายุรศาสตร์
สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
นพ.มารุต วัฒนวงศ์วิบูลย์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

นพ.วีระเดช เฉลิมพลประภา
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.จุฑาภรณ์ สามสีทอง
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.สุริยัน มหามงคล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

นพ.ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
             

เชี่ยวชาญ: อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.อุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ (หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

พญ.นวรัตน์ จันทร์ตระกูล  (หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

นพ.โชคชัย วงศ์บุบผา (หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.กิตติยา มหามงคล (หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา)
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา