กลุ่มงานเทคนิคบริการ
องค์กรแพทย์

หมวดหมู่
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ว.13262

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.มารุต วัฒนวงศ์วิบูลย์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

ว.16262

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.วีระเดช เฉลิมพลประภา
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ว.17264

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.วัลลภ อดุลย์เกษม
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ว.13304

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ.จุฑาภรณ์ สามสีทอง
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ว.37296

สถาบันที่จบ:

นพ.สุริยัน มหามงคล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

ว.14509

สถาบันที่จบ:

พญ.จิรนันท์ เดชอินทรนารักษ์
ตำแหน่ง: ประธานองค์กรแพทย์

เชียวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

ว.41080

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ว.32550

สถาบันที่จบ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ดวงพล ศรีมณี
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา

ว.27923

สถาบันที่จบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.ธนพงศ์ สุลีสถิระ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ว.35296

สถาบันที่จบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย