โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลนครปฐม จัดอบรมมาตรฐานการเผชิญเหตุ อัคคีภัย ให้กับบุคลากรประจำปี 2566
13 ก.ย. 2566 10:23 น.
 วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานการเผชิญเหตุอัคคีภัยประจำปี 2566 พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ นายแพทย์ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล นายแพทย์โชคชัย วงศ์บุบผา คุณเกษา นาสวน คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมในพิธี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณธนภัทร น้อยพิทักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เทศบาลนครนครปฐม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พัฒนาระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง เพื่อเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 200 คน ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 และ บริเวณลานจอดรถ อาคารพักพยาบาล 7 โรงพยาบาลนครปฐม