โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดงานมหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566
06 ก.ค. 2566 08:50 น.
โรงพยาบาลนครปฐม
จัดงานมหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566 ภายใต้หลักแนวคิด “To be learn Safety by Incident”
วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 9.00 น เเพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 มอบหมายให้ นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566 ภายใต้หลักแนวคิด “To be learn Safety by Incident” โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.) บรรยายเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล” พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงาน Oral Presentation และผลงาน Poster Presentation มีผู้เข้าร่วมงาน 320 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมจตุภัทร โรงพยาบาลนครปฐม