โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการอาชีวอนามัย ปี 2566
12 มิ.ย. 2566 10:49 น.
โรงพยาบาลนครปฐมจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการอาชีวอนามัย ปี 2566
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดโครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการอาชีวอนามัย ปี 2566 โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้ แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน และ นายแพทย์เฉลิมรัตน์ มีอยู่เต็ม หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการอาชีวอนามัยในบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมประจำ โรงพยาบาลชุมชน และโงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม