โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

การอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส)
26 พ.ค. 2566 10:55 น.
การอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส)
Mini Master of Management in Health : Mini M.M.
รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 และ โรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส)
Mini Master of Management in Health : Mini M.M. รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั่วประเทศ ให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตามโครงการหรืองานด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กรสูงสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม-1 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 86 ท่าน ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม