โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพ สู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind)
22 มี.ค. 2566 13:52 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพ สู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน
การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind)
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพ สู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และรองประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมไทย และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายแพทย์ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล ผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม รุ่นละ 200 คน จัดประชุม 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการบริการ พัฒนาทักษะและพฤติกรรม การบริการของบุคลากร ให้ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการร่วมมือกันในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความสุขในการทำงาน ณ ห้องประชุมจตุภัทร ขั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
อัลบั้มภาพ