โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ”
10 มี.ค. 2566 12:35 น.

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ตามที่กระทรวงวสาธารณสุข มีนโยบาย สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ” โดยโรงพยาบาลนครปฐม โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม จึงได้เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ” โดยมีการให้บริการประเมิน ตรวจคัดกรอง และให้การรักษาและดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดย แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท , ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, เวชกรรมฟื้นฟู , จักษุ , ทันตกรรม และทีมสหวิชาชีพ ณ บริเวณอาคารกายภาพบำบัด ชั้น 1

อัลบั้มภาพ