โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม R2R2I (Routine to Reaearch to Innovation)
10 มี.ค. 2566 12:33 น.

กลุ่มงารพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม R2R2I (Routine to Reaearch to Innovation) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 และ 8 มีนาคม 2566 โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ศิริสรรหิรัญ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เิกี่ยวกับกระบวนการพัฒนางานประเขำสู่งานวิจัย และสามารถต่อยอดในการพัฒนา นวัตกรรมทางการแพทย์ ทางการพยาบาล และงานบริการสนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ทางการพยาบาล และบุคลากรสายงานสนับสนุนจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ