โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

จัดการอบรมฟื้่นฟูความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย STROKE
10 มี.ค. 2566 12:32 น.

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ โรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรมฟื้่นฟูความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย STROKE โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแพทย์หญฺิงอุษณีย์ พูลวิวัฒนาชัยการ รองผู้อำนวยการด้านศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โรงพยาบาลนครปฐม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน รักษาและฟื้นฟู และการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ