โรงพยาบาลนครปฐม
ภาพกิจกรรม

เปิดโครงการ พัฒนาความรู้ด้านโภชนบำบัด
22 ก.พ. 2566 09:21 น.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาความรู้ด้านโภชนบำบัด คณะกรรมการด้านโภชนบำบัด จัดทำโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรแพทย์ สาขาโภชนศาตร์คลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และอายุรแพทย์ สาขาโรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลนครปฐม มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมจตุภัทร
โรงพยาบาลนครปฐม