โรงพยาบาลนครปฐม
ดาวน์โหลด

หมวดหมู่
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด

งบทดลอง เดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด

กรณีขอประวัติการรักษา เสียชีวิต ช่อง D ดาวน์โหลด

กรณีขอประวัติ ช่อง C ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

ใบคำร้อง ดาวน์โหลด

ขอประวัติ กรณีเสียชีวิต ดาวน์โหลด

กรณีขอประวัติยื่นประกัน ดาวน์โหลด

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนครปฐม ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ดาวน์โหลด

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด

แนวทางการเเฝ้าระวังและสอบสวน โรค COVID19 ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ดาวน์โหลด

คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชน ดาวน์โหลด