โรงพยาบาลนครปฐม
ดาวน์โหลด

หมวดหมู่
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด

แนวทางการเเฝ้าระวังและสอบสวน โรค COVID19 ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ดาวน์โหลด

คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชน ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการให้บริการ ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

ห้องตรวจโรงพยาบาลนครปฐม ดาวน์โหลด