โรงพยาบาลนครปฐม
ดาวน์โหลด

หมวดหมู่
คู่มือการใช้งานโปรแกรมดูสลิปเงินเดือน ดาวน์โหลด

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ดาวน์โหลด

ใบขอรหัสผ่านเข้าโปรแกรม ดาวน์โหลด

การดูแลฟื้นฟูร่างกายหลังทำผ่าตัดกระดูก ดาวน์โหลด

ใบขอข้อมูล ดาวน์โหลด

หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด

แบบใบขอรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะ ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลด

สถานการณ์โรคสําคัญ เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์2566 ดาวน์โหลด

งบทดลองธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด