ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาลชุมชน รพ.นครปฐม รณรงค์ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
งดให้และรับของกำนัล
สวัสดีปีใหม่ 2565
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
นโยบายและยุทธศาสตร์
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทย
แจ้ง Email กลางเพื่อใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน