ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารทีมนำยุทธศาสตร์ (QET)
โรงพยาบาลนครปฐม รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนมิถุนายน 2567
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฏาคม 2567
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฏาคม 2567
หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฏาคม 2567
โรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในอภิรักขิตสมัย 200 ปี
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 มาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามที่โรงพยาบาลนครปฐม