ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดตลาดนัดสีเขียว (Green Market)
30 ม.ค. 2567 08:53 น.

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร ณ ตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ในโครงการผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยภายในโรงพยาบาลและเป็นการสร้างปัจจัยเอื้อให้บุคลากรและผู้มารับบริการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบด้านอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ณ บริเวณลานโรงอาหาร โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ