ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
23 ส.ค. 2566 08:59 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Rtroke) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการรักษาโดยวิธี Mechanical Thrombectomy และสามารถพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีความพร้อมสอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการ Service Excellence ของกระทรวงสาธารสุข และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์การดำเนินงาน การกำกับติดตาม นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 5 และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 220 คน ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ