ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ณ พระราชวังสนามจันทร์
26 ธ.ค. 2565 09:03 น.

โรงพยาบาลนครปฐม

จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ณ พระราชวังสนามจันทร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นครปฐม นายแพทย์ดำรัส ลิ่มทองนพคุณ ประธานชมรมกีฬา คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายการพยาบาล คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ คุณอรอนงค์ เหล่าตระกูล หัวหน้า

กลุ่มงานเภสัชกรรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นต้นแบบที่ ดี

แก่ประชาชน ในการสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวสารอื่นๆ