ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)
3 พ.ย. 2565 13:46 น.

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น 5) จำนวน 1 งาน และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 นั้น
                   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,140,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 
(นายมารุต วัฒนวงศ์วิบูลย์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ไฟล์แนบ
ข่าวสารอื่นๆ