ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดสายสวนทางหลอเลือดดำใหญ่ชนิดใส่ผ่านหลอดเลือดส่วนปลายแบบสามช่องในท่อเดียวกันแบบให้ยาและสารอาหารได้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 14:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Detection system สำหรับใช้ในการตรวจทาง Immunohistochemistry จำนวน 1,600 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 14:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ วัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก
16 ธ.ค. 2564 10:07 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่น ๆ (ตรายาง) จำนวน 17 รายการ , จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ , จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 124 คน ประจำวันที่ 21-29 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 15:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HBV Viral Load จำนวน ๗๒๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2564 11:47 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load จำนวน ๖,๒๔๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2564 11:26 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อ ประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดารารัตน์ รัตนรักษ์ (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครปฐม (M๖๔๑๐๐๐๑๑๘๗๑) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโ
15 ธ.ค. 2564 11:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๑๗,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2564 11:12 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 09:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ,วัสดุก่อสร้างและประปา,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2564 08:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 50,000 กิโลกรัม ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2564 14:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2564 09:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2564 16:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
14 ธ.ค. 2564 16:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2564 16:13 น.
อ่านต่อ