ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2564 14:46 น.
11 มิถุนายน 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

          ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง

          ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

          ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

          ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

              เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

              ราคาเครื่องละ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

         ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

             ๕.๑ บริษัท โซวิค จำกัด

             ๕.๒ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด

             ๕.๓ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                               (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                               (นางสาวนันทิยา  แพทยานันท์)

                                                 นายแพทย์ ชำนาญการ     

                             (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                   (นางสาวสำลี    คิมนารักษ์)

                                      พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) เชี่ยวชาญ                                            

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                    นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน 

ไฟล์แนบ