ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (PAPR)  ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
11 มิ.ย. 2564 11:20 น.

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (PAPR)  ของโรงพยาบาลนครปฐม               ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม

………………………………………….

                    ตามที่โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (PAPR)  จำนวน ๒ ชุด              ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม นั้น

                       โรงพยาบาลนครปฐม ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (PAPR)  จำนวน ๒ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                       

                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔