ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2564 15:35 น.
0 มิถุนายน 2564

ประกาศจังหวัดนครปฐม

รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

 

                      ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐมและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          (e-bidding) เลขที่ ๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น     

                ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 
                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ