ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางรายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 14:49 น.

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
    จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม....
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 190,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

  1. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

       เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 190,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

       ราคาเครื่องละ 95,000.00 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  1. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

      5.1 บริษัท เอ เอ็ม เมดิคอล จำกัด

      5.2 บริษัท โคเมด เฮลท์แคร์ จำกัด

      5.3 บริษัท ไนน์เฟซ อีควิปเม้นท์ จำกัด

  1. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

         (ลงชื่อ)..................................................  ประธานกรรมการ

                     (นายนพดล ทิพย์พญาชัย)

             นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

 

         (ลงชื่อ)...................................................  กรรมการ

                  (นางสาวปรียาภรณ์ เอี่ยมสะอาด)

                    พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ    

    

           (ลงชื่อ)....................................................  กรรมการ

                           (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)  

                         นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

 

 

ไฟล์แนบ