ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2564 11:28 น.
10 มิถุนายน 2564

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

 

 

                       ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม  จำนวน  ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐมและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   เลขที่ ๔๒/256๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น               

                     เครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท  เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ทั้งปวง  

 

   
                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
     
     
 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
 
ไฟล์แนบ