ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ HIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2567 13:54 น.
 
( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ HIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ HIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดนครปฐม และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

 

          เนื่องจาก ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
 
 
 
 

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ไฟล์แนบ