ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566 15:16 น.
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 
ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น
                    หลอดเก็บเลือดสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๑๘,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖
 
 
 
สุรชัย โชคครรชิตไชย
(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ไฟล์แนบ