ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566 14:21 น.
( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                   ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๘/๒๕๖๕ การซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

 

                 เนื่องจาก ได้แนบเอกสารคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 

                 จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖    
 
 
 
 

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ไฟล์แนบ