ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2566 17:17 น.

แบบ บก .๐๖

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,825,000.00 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  18 กันยายน 2566

    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,350,000.00 บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

    จำนวน 950,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 13.00 บาท (สิบสามบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

    5.1 บริษัท ไอเดียล ลอนดรี จำกัด

    5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส

    5.3 บริษัท มาสเตอร์ ลอนดรี้ จำกัด

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

    6.1 นางสาวพนิดา สุทธิประทีป       ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ       ประธานกรรมการ                       

    6.2 นางสุนันท์ ทรัพย์พนาพรชัย      ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน          กรรมการ              

    6.3 นางอรอนงค์ คุ้มเนตร             ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน        กรรมการ

                                        

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ