ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2566 09:32 น.
26 พฤษภาคม 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                  ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

                  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,40๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

                  ๔.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

                       เป็นจำนวนเงิน 1,40๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)       

                 ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                     ๕.๑ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                     ๕.๒ บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จำกัด

                    ๕.๓ บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                              (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                 (น.ส.ทิพย์วัน  สุจจานันท์)

                                               นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ

                               (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                (นางธนิดา   ทองบุญเกียรติ)

                                          พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

                               (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                               นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน    

 

      

 

 

 

ไฟล์แนบ