ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการ MASK DISPOS ชนิดคล้องหู (๑x๕๐) ชิ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2566 15:18 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการ MASK DISPOS ชนิดคล้องหู (๑x๕๐) ชิ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ กล่อง

    ราคากล่องละ ๖๐.๐๐ บาท (หกสิบบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม 

๓. วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

     ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     ๕.๑ บริษัท ณัชชนม์ จำกัด

     ๕.๒ บริษัท คิวโตเทรด จำกัด

     ๕.๓ บริษัท เจ เอส เอ็นโซลูชั่น จำกัด

     ๖.   รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                            (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                (นางเพชรฎา ห้วยเรไร แอชตัน)

                                    พยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด ชำนาญการพิเศษ

        

                           (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                 (นางปาลิดา  นราวุฒิพร)

                                       พยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล ชำนาญการ 

 

                           (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นางสาวสมปอง  ใจกล้า)

                                      พยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล ชำนาญการ                  

ไฟล์แนบ