ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2566 14:44 น.

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๒๘๙,๑๘๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

    เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๙,๑๘๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

    ๑. ตัวเลาะเนื้อเยื่อปลายโค้ง ชิ้นละ ๖,๕๒๗.๐๐ บาท

    ๒. ไลก้าคลิพหนีบเส้นเลือดเล็ก ชิ้นละ ๔,๒๘๐.๐๐ บาท

    ๓. ไลก้าคลิพหนีบเส้นเลือดกลาง ชิ้นละ ๕,๓๕๐.๐๐ บาท

    ๔. ไลก้าคลิพหนีบเส้นใหญ่  ชิ้นละ ๖,๔๒๐.๐๐ บาท

    ๕. กรรไกรปลายโค้ง  ชิ้นละ ๖,๕๒๗.๐๐ บาท

    ๖. คลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาด ๕ มม. ตัวเจาะหน้าท้องปลายใสขนาด ๑๒ มม. ความยาว ๑๐๐ มม.

        ชิ้นละ ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท

   ๗. ตัวเจาะหน้าท้องปลายใสขนาด ๑๒ มม. ความยาว ๑๐๐ มม. ปลายใสแบบเดี่ยว ชิ้นละ ๔,๐๖๖.๐๐ บาท

   ๘. ตัวเจาะหน้าท้องปลายใสขนาด ๕ มม. ความยาว ๑๐๐ มม. ปลายใสแบบเดี่ยว ชิ้นละ ๔,๐๖๖.๐๐ บาท

   ๙. ไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อ แบบโค้ง  ชิ้นละ ๗,๔๙๐.๐๐ บาท

   ๑๐. หัวจี้ตัดแบบกรรไกรโค้งแบบโฟกัสพลัส ขนาด ๑๗ ซม. ชิ้นละ ๒๒,๔๗๐.๐๐ บาท

   ๑๑. ด้ามจับแบบปืนควบคุมที่เท้า ชิ้นละ ๖,๙๕๕.๐๐ บาท

   ๑๒. ก้านจี้แบบตะขอ (Hook) ชิ้นละ ๓,๓๑๗.๐๐ บาท

   ๑๓. ตัดเย็บเนื้อเยื่อแบบโค้ง ชิ้นละ ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

    ๕.๒ บริษัท เอส.ที.จี.เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด

    ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรสวิทยาศาสตร์

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                            (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                (นางสาวดังฝัน เอี่ยมสุวรรณ)

                                             นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ

 

                            (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                              (นางเพชรฎา ห้วยเรไร แอชตัน)

                                พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) ชำนาญการพิเศษ

 

                            (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                     (นายดำรงค์ จูอินทร์)

                                        พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ                 

ไฟล์แนบ