ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2566 09:07 น.
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
  สุรชัย โชคครรชิตไชย
  (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครปฐม (M๖๖๐๕๐๐๑๔๘๓๑) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๖๐๕๐๐๑๘๕๔๔ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๕๓๔,๙๐๐.๐๐

 

                              ตามรายการดังนี้

 

ลำดับ

                       

                                 รายการตรวจ

จำนวน

 

ราคา/หน่วย(บาท)

รวมเงิน

 (บาท)

1.

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

   2 ชุด

๒๒,๐๐๐.๐๐

๔๔,๐๐๐.๐๐

2.

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

   ๘ ชุด

๒๙,๙๐๐.๐๐

๒๓๙,๒๐๐.๐๐

๓.

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

   ๒ ชุด

๒๒,๐๐๐.๐๐

๔๔,๐๐๐.๐๐

๔.

จอคอมแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว

๒ เครื่อง

๓,๗๐๐.๐๐

๗,๔๐๐.๐๐

๕.

เครื่องพิมพ์ Multifunchion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง        ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

๔ เครื่อง

๗,๕๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

๖.

เครื่องพิมพ์ Multifunchion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED    ขาวดำ

๑ เครื่อง

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๗.

เครื่องพิมพ์ Multifunchion เลเซอร์ หรือ LED สี

๑ เครื่อง

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๘.

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

๒๑ เครื่อง

๒,๕๐๐.๐๐

๕๒,๕๐๐.๐๐

๙.

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA

๑๖ เครื่อง

๕,๘๐๐.๐๐

๙๒,๘๐๐.๐๐

 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

๕๓๔,๙๐๐.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ