ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ค. 2566 10:46 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๘๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

     เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

     ๑. แป้นปิดรอบลำไส้ ขนาด ๕๗ - ๗๐ mm. ชิ้นละ ๖๖.๐๑ บาท

     ๒. ถุงรองรับอุจจาระ ขนาด ๕๗ - ๗๐ mm. ชิ้นละ ๒๘.๔๖ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     ๕.๑ บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

     ๕.๒ บริษัท เมดิคอลเอ็กซ์เพอร์ทิสแมเนจเม้นท์ จำกัด

     ๕.๓ บริษัท บอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                                  (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                  (นางสาวสุมาลี พริ้มพลาย)

                                    พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ        

 

                                  (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                               (นางสาวนวลจันทร์  อาศัยพานิชย์)

                                      พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ     

     

                              (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                               (นางสาวตรึงใจ  ไชยแจ่มจันทร์)

                                      พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ 

ไฟล์แนบ