ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สพิษเอทิลีนออกไซด์ในอากาศพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2566 15:04 น.
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สพิษเอทิลีนออกไซด์ในอากาศพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สพิษเอทิลีนออกไซด์ในอากาศพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               เครื่องตรวจวัดแก๊สพิษเอทิลีนออกไซด์ในอากาศพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   
   
 
สุรชัย โชคครรชิตไชย 
(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ