ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2566 14:37 น.
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   
   
 
สุรชัย โชคครรชิตไชย 
(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ไฟล์แนบ