ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2566 13:32 น.
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้านโนเบิล ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   
   
 
สุรชัย โชคครรชิตไชย 
(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ